home onze wandelclub privacy verklaring bestuur lid worden jaarprogramma info tochten clubwinkel links


Privacy Verklaring:

Contact:
Als Wandelclub De St.Jansstappers Essen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.
Wandelclub De St.Jansstappers Essen
A.Tirelirenstraat 5  −  2910 Essen
desintjansstappers@gmail.com
0479/73 65 98


Waarom verwerken wij persoonsgegevens:


Verstrekking aan derden:
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het drukken van onze nieuwsbrieven.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van en politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking hiervan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:
Wandelclub De St.Jansstappers Essen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wandelclub De St.Jansstappers Essen verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houdeben dan 3 jaar na de beëindiging van het lidmaatschap van de club.

Beveiliging van de gegevens:


Je rechten omtrent je gegevens:
Je hebt het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement:
Wandelclub De St.Jansstappers Essen kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde op 21-07-2018